Επιλέξτε τη μάρκα των εξαρτημάτων εκσκαφέων σας

Product Description


708-2L-00680 ,708-2L-00681, 708-2L-00691 Hydraulic Main Pump Fits For Komatsu PC1250 PC1250-8

υδραυλική αντλία

Importance of  PC1250 Hydraulic Pump

Hydraulic main pumps are the heart of an excavator’s hydraulic system, converting mechanical energy into hydraulic energy. This energy is then used to power various functions such as the movement of the boom, arm, bucket, and other attachments. Without a properly functioning hydraulic main pump, an excavator’s performance can be severely compromised, leading to decreased efficiency and increased downtime.

Detailed Examination of Komatsu  Hydraulic Main Pumps

The Komatsu hydraulic main pumps with part numbers 708-2L-00680, 708-2L-00681, and 708-2L-00691 are specifically designed to fit the Komatsu PC1250 and PC1250-8 models. These pumps are engineered to meet the high demands of heavy-duty construction and mining operations.

708-2L-00680 Hydraulic Main Pump

The 708-2L-00680 hydraulic main pump is known for its robust design and reliability. It is engineered to handle the intense pressure and flow requirements of the Komatsu PC1250. This model ensures smooth and efficient hydraulic power delivery, contributing to the overall performance and longevity of the excavator.

708-2L-00681 Hydraulic Main Pump

Similar to the 708-2L-00680, the 708-2L-00681 hydraulic main pump is designed for the Komatsu PC1250 and PC1250-8 models. This pump offers enhanced durability and performance, making it ideal for heavy-duty applications. It features advanced hydraulic technology that ensures precise control and efficient power distribution.

708-2L-00691 Hydraulic Main Pump

The 708-2L-00691 hydraulic main pump is another vital component for the Komatsu PC1250 series. It is built to withstand the rigors of continuous operation in challenging environments. This pump provides consistent hydraulic power, ensuring that the excavator can perform demanding tasks with ease.

Maintenance and Troubleshooting

Routine Maintenance

Proper maintenance is crucial to ensure the longevity and performance of hydraulic main pumps 708-2L-00680, 708-2L-00681, and 708-2L-00691. Regular inspection and servicing can prevent potential issues and extend the lifespan of the pumps.

Inspection Tips

  • Check for Leaks: Regularly inspect the pump and hydraulic lines for any signs of leaks.
  • Monitor Pressure Levels: Ensure that the hydraulic system maintains the correct pressure levels.
  • Clean Filters: Replace or clean hydraulic filters as part of routine maintenance to prevent contamination.

Αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων

Even with regular maintenance, hydraulic main pumps may encounter issues. Understanding common problems and their solutions can help minimize downtime.

Χαμηλή υδραυλική πίεση

  • Possible Causes: Clogged filters, worn-out pump components, or hydraulic fluid leaks.
  • Solutions: Replace or clean filters, inspect and replace worn components, and fix any leaks.

Υπερθέρμανση

  • Possible Causes: Insufficient hydraulic fluid, excessive load, or cooling system failure.
  • Solutions: Check and refill hydraulic fluid, reduce the load, and ensure the cooling system is functioning properly.

Noisy Operation

  • Possible Causes: Air in the hydraulic system, worn-out bearings, or cavitation.
  • Solutions: Bleed air from the system, replace worn bearings, and check for cavitation issues.

Συμπέρασμα

Summary of Key Points

The hydraulic main pumps 708-2L-00680, 708-2L-00681, and 708-2L-00691 are essential components for the Komatsu PC1250 and PC1250-8 excavators. These pumps are designed to deliver reliable and efficient hydraulic power, ensuring optimal performance in demanding construction and mining applications. Regular maintenance and understanding common troubleshooting techniques can further enhance the longevity and performance of these pumps.


Please rest assured that our hydraulic pumps are made of the highest quality materials and undergo rigorous testing to ensure durability and longevity. With its outstanding performance and reliability, this hydraulic pump is a trusted choice for the global industry.
Choose our hydraulic pump for your next project and experience the unparalleled power and efficiency it brings to your operations. Invest in the quality and reliability of our top-notch hydraulic pumps.  

Με περισσότερους από 1000 διαθέσιμους τύπους ρουλεμάν αιώρησης, παρέχουμε απαράμιλλη επιλογή και ευελιξία.Είτε είστε στην αγορά για CAT, KOMATSU, HITACHI, HYUNDAI, KOBELCO, VOLVO, DOOSAN, JCB, CASE, LIEBHERR, LIUGONG, SANY, YUCHAI, XCMG, SUMITOMO ή οποιαδήποτε άλλη κορυφαία μάρκα, σας καλύπτουμε. 

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν ειδικό ανταλλακτικών στο +8613023501555 για περισσότερες πληροφορίες.

©2024 swingbearing - Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα